(. Pomerania, . Pommern), , ( 1945) ( '). . ' .

: